منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1924.88 15.0100 0.7900 1931.45 1905.97 22:00:52
گرم 61.89 0.4826 0.0254 62.10 61.28 22:00:52
کیلوگرم 61886.28 482.5823 25.3991 62097.51 61278.31 22:00:52
تولا 721.83 5.6288 0.2963 724.29 714.74 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.09 0.3400 1.3600 25.28 24.63 22:00:53
گرم 0.81 0.0109 0.0437 0.81 0.79 22:00:53
کیلوگرم 806.66 10.9312 43.7250 812.77 791.87 22:00:53
تولا 9.41 0.1275 0.5100 9.48 9.24 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 894.10 16.0000 1.8200 898.20 875.10 22:00:52
گرم 28.75 0.5144 0.0585 28.88 28.14 22:00:52
کیلوگرم 28745.96 514.4116 58.5143 28877.78 28135.10 22:00:52
تولا 335.29 6.0000 0.6825 336.83 328.16 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2422.50 3.8000 0.1600 2429.05 2405.50 21:57:26
گرم 77.89 0.1222 0.0051 78.10 77.34 21:57:26
کیلوگرم 77885.13 122.1727 5.1441 78095.71 77338.56 21:57:26
تولا 908.44 1.4250 0.0600 910.89 902.06 21:57:26

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1622.10 12.6489 0.7900 1627.63 1606.16 22:00:52
گرم 52.15 0.4067 0.0254 52.33 51.64 22:00:52
کیلوگرم 52151.57 406.6721 25.3991 52329.57 51639.23 22:00:52
تولا 608.29 4.7434 0.2963 610.36 602.31 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21.14 0.2865 1.3600 21.30 20.76 22:00:53
گرم 0.68 0.0092 0.0437 0.68 0.67 22:00:53
کیلوگرم 679.77 9.2118 43.7250 684.92 667.31 22:00:53
تولا 7.93 0.1074 0.5100 7.99 7.78 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 753.46 13.4832 1.8200 756.91 737.45 22:00:52
گرم 24.22 0.4335 0.0585 24.34 23.71 22:00:52
کیلوگرم 24224.22 433.4946 58.5143 24335.30 23709.45 22:00:52
تولا 282.55 5.0562 0.6825 283.84 276.54 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2041.44 3.2023 0.1600 2046.96 2027.11 21:57:26
گرم 65.63 0.1030 0.0051 65.81 65.17 21:57:26
کیلوگرم 65633.80 102.9550 5.1441 65811.26 65173.21 21:57:26
تولا 765.54 1.2008 0.0600 767.61 760.17 21:57:26

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1463.10 11.4091 0.7900 1468.10 1448.73 22:00:52
گرم 47.04 0.3668 0.0254 47.20 46.58 22:00:52
کیلوگرم 47039.76 366.8108 25.3991 47200.32 46577.65 22:00:52
تولا 548.66 4.2784 0.2963 550.54 543.27 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19.07 0.2584 1.3600 19.22 18.72 22:00:53
گرم 0.61 0.0083 0.0437 0.62 0.60 22:00:53
کیلوگرم 613.14 8.3088 43.7250 617.79 601.90 22:00:53
تولا 7.15 0.0969 0.5100 7.21 7.02 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 679.61 12.1616 1.8200 682.72 665.16 22:00:52
گرم 21.85 0.3910 0.0585 21.95 21.39 22:00:52
کیلوگرم 21849.81 391.0042 58.5143 21950.00 21385.49 22:00:52
تولا 254.85 4.5606 0.6825 256.02 249.44 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1841.34 2.8884 0.1600 1846.32 1828.42 21:57:26
گرم 59.20 0.0929 0.0051 59.36 58.79 21:57:26
کیلوگرم 59200.48 92.8635 5.1441 59360.55 58785.04 21:57:26
تولا 690.50 1.0831 0.0600 692.37 685.66 21:57:26

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7071.05 55.1392 0.7900 7095.18 7001.58 22:00:52
گرم 227.34 1.7728 0.0254 228.12 225.11 22:00:52
کیلوگرم 227339.26 1772.7662 25.3991 228115.21 225105.88 22:00:52
تولا 2651.64 20.6772 0.2963 2660.70 2625.59 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92.17 1.2490 1.3600 92.87 90.48 22:00:53
گرم 2.96 0.0402 0.0437 2.99 2.91 22:00:53
کیلوگرم 2963.27 40.1559 43.7250 2985.71 2908.94 22:00:53
تولا 34.56 0.4684 0.5100 34.82 33.93 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3284.48 58.7760 1.8200 3299.54 3214.68 22:00:52
گرم 105.60 1.8897 0.0585 106.08 103.35 22:00:52
کیلوگرم 105598.29 1889.6909 58.5143 106082.52 103354.28 22:00:52
تولا 1231.68 22.0410 0.6825 1237.33 1205.51 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8899.05 13.9593 0.1600 8923.12 8836.60 21:57:26
گرم 286.11 0.4488 0.0051 286.88 284.10 21:57:26
کیلوگرم 286111.01 448.8016 5.1441 286884.60 284103.21 21:57:26
تولا 3337.15 5.2347 0.0600 3346.17 3313.73 21:57:26

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2527.94 19.7126 0.7900 2536.57 2503.11 22:00:52
گرم 81.28 0.6338 0.0254 81.55 80.48 22:00:52
کیلوگرم 81275.26 633.7754 25.3991 81552.66 80476.81 22:00:52
تولا 947.98 7.3922 0.2963 951.22 938.67 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.95 0.4465 1.3600 33.20 32.35 22:00:53
گرم 1.06 0.0144 0.0437 1.07 1.04 22:00:53
کیلوگرم 1059.39 14.3560 43.7250 1067.41 1039.97 22:00:53
تولا 12.36 0.1674 0.5100 12.45 12.13 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1174.22 21.0128 1.8200 1179.61 1149.27 22:00:52
گرم 37.75 0.6756 0.0585 37.93 36.95 22:00:52
کیلوگرم 37752.07 675.5767 58.5143 37925.19 36949.82 22:00:52
تولا 440.33 7.8798 0.6825 442.35 430.98 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3181.47 4.9905 0.1600 3190.07 3159.14 21:57:26
گرم 102.29 0.1604 0.0051 102.56 101.57 21:57:26
کیلوگرم 102286.54 160.4495 5.1441 102563.10 101568.74 21:57:26
تولا 1193.05 1.8715 0.0600 1196.28 1184.68 21:57:26

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12804.11 99.8450 0.7900 12847.81 12678.32 22:00:52
گرم 411.66 3.2101 0.0254 413.07 407.62 22:00:52
کیلوگرم 411661.37 3210.0895 25.3991 413066.45 407617.21 22:00:52
تولا 4801.54 37.4419 0.2963 4817.93 4754.37 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 166.90 2.2616 1.3600 168.16 163.84 22:00:53
گرم 5.37 0.0727 0.0437 5.41 5.27 22:00:53
کیلوگرم 5365.83 72.7136 43.7250 5406.47 5267.46 22:00:53
تولا 62.59 0.8481 0.5100 63.06 61.44 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5947.46 106.4304 1.8200 5974.74 5821.08 22:00:52
گرم 191.22 3.4218 0.0585 192.09 187.15 22:00:52
کیلوگرم 191215.26 3421.8143 58.5143 192092.10 187151.85 22:00:52
تولا 2230.30 39.9114 0.6825 2240.53 2182.91 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16114.23 25.2772 0.1600 16157.80 16001.15 21:57:26
گرم 518.08 0.8127 0.0051 519.49 514.45 21:57:26
کیلوگرم 518084.07 812.6809 5.1441 519484.87 514448.39 21:57:26
تولا 6042.84 9.4790 0.0600 6059.18 6000.43 21:57:26

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 201207.71 1568.9953 0.7900 201894.47 199231.04 22:00:52
گرم 6468.98 50.4444 0.0254 6491.06 6405.43 22:00:52
کیلوگرم 6468973.15 50444.3326 25.3991 6491053.05 6405422.03 22:00:52
تولا 75452.95 588.3737 0.2963 75710.48 74711.70 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2622.66 35.5402 1.3600 2642.52 2574.57 22:00:53
گرم 84.32 1.1426 0.0437 84.96 82.77 22:00:53
کیلوگرم 84320.34 1142.6431 43.7250 84958.88 82774.41 22:00:53
تولا 983.50 13.3276 0.5100 990.95 965.47 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 93460.27 1672.4800 1.8200 93888.85 91474.20 22:00:52
گرم 3004.82 53.7715 0.0585 3018.60 2940.96 22:00:52
کیلوگرم 3004815.31 53771.4405 58.5143 3018594.24 2940961.72 22:00:52
تولا 35047.63 627.1805 0.6825 35208.34 34302.85 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 253223.93 397.2140 0.1600 253908.60 251446.92 21:57:26
گرم 8141.34 12.7707 0.0051 8163.35 8084.21 21:57:26
کیلوگرم 8141332.17 12770.7171 5.1441 8163344.85 8084200.01 21:57:26
تولا 94959.04 148.9554 0.0600 95215.79 94292.66 21:57:26

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16791.69 130.9397 0.7900 16849.00 16626.73 22:00:52
گرم 539.87 4.2098 0.0254 541.71 534.56 22:00:52
کیلوگرم 539864.99 4209.8071 25.3991 541707.66 534561.36 22:00:52
تولا 6296.89 49.1024 0.2963 6318.38 6235.03 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 218.87 2.9660 1.3600 220.53 214.86 22:00:53
گرم 7.04 0.0954 0.0437 7.09 6.91 22:00:53
کیلوگرم 7036.91 95.3587 43.7250 7090.20 6907.90 22:00:53
تولا 82.08 1.1122 0.5100 82.70 80.57 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7799.68 139.5760 1.8200 7835.45 7633.93 22:00:52
گرم 250.77 4.4875 0.0585 251.92 245.44 22:00:52
کیلوگرم 250765.39 4487.4693 58.5143 251915.31 245436.52 22:00:52
تولا 2924.88 52.3410 0.6825 2938.30 2862.73 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21132.68 33.1493 0.1600 21189.82 20984.38 21:57:26
گرم 679.43 1.0658 0.0051 681.27 674.66 21:57:26
کیلوگرم 679430.89 1065.7739 5.1441 681267.95 674662.96 21:57:26
تولا 7924.76 12.4310 0.0600 7946.19 7869.15 21:57:26

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1741.25 13.5780 0.7900 1747.19 1724.14 22:00:52
گرم 55.98 0.4365 0.0254 56.17 55.43 22:00:52
کیلوگرم 55982.33 436.5440 25.3991 56173.41 55432.36 22:00:52
تولا 652.97 5.0918 0.2963 655.20 646.55 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.70 0.3076 1.3600 22.87 22.28 22:00:53
گرم 0.73 0.0099 0.0437 0.74 0.72 22:00:53
کیلوگرم 729.71 9.8884 43.7250 735.23 716.33 22:00:53
تولا 8.51 0.1153 0.5100 8.58 8.36 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 808.80 14.4736 1.8200 812.51 791.62 22:00:52
گرم 26.00 0.4653 0.0585 26.12 25.45 22:00:52
کیلوگرم 26003.60 465.3367 58.5143 26122.84 25451.01 22:00:52
تولا 303.30 5.4276 0.6825 304.69 296.86 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2191.39 3.4375 0.1600 2197.32 2176.02 21:57:26
گرم 70.45 0.1105 0.0051 70.65 69.96 21:57:26
کیلوگرم 70454.88 110.5175 5.1441 70645.38 69960.46 21:57:26
تولا 821.77 1.2891 0.0600 824.00 816.01 21:57:26

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 141786.66 1105.6366 0.7900 142270.61 140393.75 22:00:52
گرم 4558.55 35.5470 0.0254 4574.11 4513.76 22:00:52
کیلوگرم 4558543.60 35547.0156 25.3991 4574102.82 4513760.52 22:00:52
تولا 53170.04 414.6140 0.2963 53351.52 52647.70 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1848.13 25.0444 1.3600 1862.12 1814.25 22:00:53
گرم 59.42 0.8052 0.0437 59.87 58.33 22:00:53
کیلوگرم 59418.70 805.1956 43.7250 59868.66 58329.31 22:00:53
تولا 693.05 9.3917 0.5100 698.30 680.34 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 65859.41 1178.5600 1.8200 66161.41 64459.87 22:00:52
گرم 2117.43 37.8916 0.0585 2127.14 2072.43 22:00:52
کیلوگرم 2117427.49 37891.5556 58.5143 2127137.20 2072431.27 22:00:52
تولا 24697.30 441.9603 0.6825 24810.55 24172.47 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 178441.35 279.9080 0.1600 178923.82 177189.13 21:57:26
گرم 5737.02 8.9993 0.0051 5752.53 5696.76 21:57:26
کیلوگرم 5737018.34 8999.2445 5.1441 5752530.20 5696758.56 21:57:26
تولا 66915.56 104.9656 0.0600 67096.48 66445.97 21:57:26

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14918.01 116.3290 0.7900 14968.93 14771.46 22:00:52
گرم 479.63 3.7401 0.0254 481.26 474.91 22:00:52
کیلوگرم 479624.88 3740.0614 25.3991 481261.94 474913.05 22:00:52
تولا 5594.26 43.6234 0.2963 5613.35 5539.30 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 194.45 2.6350 1.3600 195.92 190.88 22:00:53
گرم 6.25 0.0847 0.0437 6.30 6.14 22:00:53
کیلوگرم 6251.71 84.7182 43.7250 6299.05 6137.09 22:00:53
تولا 72.92 0.9881 0.5100 73.47 71.58 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6929.36 124.0016 1.8200 6961.14 6782.11 22:00:52
گرم 222.78 3.9867 0.0585 223.81 218.05 22:00:52
کیلوگرم 222784.07 3986.7410 58.5143 223805.68 218049.82 22:00:52
تولا 2598.51 46.5006 0.6825 2610.43 2543.29 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18774.62 29.4504 0.1600 18825.38 18642.87 21:57:26
گرم 603.62 0.9469 0.0051 605.25 599.38 21:57:26
کیلوگرم 603617.51 946.8510 5.1441 605249.58 599381.60 21:57:26
تولا 7040.49 11.0439 0.0600 7059.52 6991.08 21:57:26

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2700.03 21.0545 0.7900 2709.24 2673.50 22:00:52
گرم 86.81 0.6769 0.0254 87.10 85.96 22:00:52
کیلوگرم 86807.89 676.9183 25.3991 87104.18 85955.09 22:00:52
تولا 1012.51 7.8955 0.2963 1015.97 1002.56 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 35.19 0.4769 1.3600 35.46 34.55 22:00:53
گرم 1.13 0.0153 0.0437 1.14 1.11 22:00:53
کیلوگرم 1131.50 15.3333 43.7250 1140.07 1110.76 22:00:53
تولا 13.20 0.1788 0.5100 13.30 12.96 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1254.15 22.4432 1.8200 1259.91 1227.50 22:00:52
گرم 40.32 0.7216 0.0585 40.51 39.47 22:00:52
کیلوگرم 40321.96 721.5651 58.5143 40506.86 39465.10 22:00:52
تولا 470.31 8.4162 0.6825 472.46 460.31 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3398.04 5.3303 0.1600 3407.23 3374.19 21:57:26
گرم 109.25 0.1714 0.0051 109.54 108.48 21:57:26
کیلوگرم 109249.47 171.3717 5.1441 109544.86 108482.80 21:57:26
تولا 1274.27 1.9988 0.0600 1277.71 1265.32 21:57:26

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15041.78 117.2941 0.7900 15093.12 14894.01 22:00:52
گرم 483.60 3.7711 0.0254 485.26 478.85 22:00:52
کیلوگرم 483604.17 3771.0915 25.3991 485254.81 478853.25 22:00:52
تولا 5640.67 43.9853 0.2963 5659.93 5585.26 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 196.06 2.6569 1.3600 197.55 192.47 22:00:53
گرم 6.30 0.0854 0.0437 6.35 6.19 22:00:53
کیلوگرم 6303.58 85.4211 43.7250 6351.31 6188.01 22:00:53
تولا 73.52 0.9963 0.5100 74.08 72.18 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6986.86 125.0304 1.8200 7018.89 6838.38 22:00:52
گرم 224.63 4.0198 0.0585 225.66 219.86 22:00:52
کیلوگرم 224632.44 4019.8177 58.5143 225662.52 219858.90 22:00:52
تولا 2620.07 46.8864 0.6825 2632.09 2564.39 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18930.38 29.6947 0.1600 18981.57 18797.54 21:57:26
گرم 608.63 0.9547 0.0051 610.27 604.35 21:57:26
کیلوگرم 608625.52 954.7067 5.1441 610271.14 604354.47 21:57:26
تولا 7098.90 11.1355 0.0600 7118.09 7049.08 21:57:26

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 588.63 4.5901 0.7900 590.64 582.85 22:00:52
گرم 18.92 0.1476 0.0254 18.99 18.74 22:00:52
کیلوگرم 18924.83 147.5737 25.3991 18989.42 18738.91 22:00:52
تولا 220.74 1.7213 0.2963 221.49 218.57 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.67 0.1040 1.3600 7.73 7.53 22:00:53
گرم 0.25 0.0033 0.0437 0.25 0.24 22:00:53
کیلوگرم 246.68 3.3428 43.7250 248.55 242.15 22:00:53
تولا 2.88 0.0390 0.5100 2.90 2.82 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 273.42 4.8928 1.8200 274.67 267.61 22:00:52
گرم 8.79 0.1573 0.0585 8.83 8.60 22:00:52
کیلوگرم 8790.51 157.3071 58.5143 8830.82 8603.71 22:00:52
تولا 102.53 1.8348 0.6825 103.00 100.35 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 740.80 1.1620 0.1600 742.80 735.60 21:57:26
گرم 23.82 0.0374 0.0051 23.88 23.65 21:57:26
کیلوگرم 23817.27 37.3604 5.1441 23881.67 23650.13 21:57:26
تولا 277.80 0.4358 0.0600 278.55 275.85 21:57:26

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7980.55 62.2315 0.7900 8007.79 7902.15 22:00:52
گرم 256.58 2.0008 0.0254 257.46 254.06 22:00:52
کیلوگرم 256580.53 2000.7864 25.3991 257456.29 254059.88 22:00:52
تولا 2992.71 23.3368 0.2963 3002.92 2963.31 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 104.02 1.4096 1.3600 104.81 102.12 22:00:53
گرم 3.34 0.0453 0.0437 3.37 3.28 22:00:53
کیلوگرم 3344.42 45.3209 43.7250 3369.75 3283.10 22:00:53
تولا 39.01 0.5286 0.5100 39.30 38.29 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3706.94 66.3360 1.8200 3723.94 3628.16 22:00:52
گرم 119.18 2.1328 0.0585 119.73 116.65 22:00:52
کیلوگرم 119180.75 2132.7503 58.5143 119727.27 116648.11 22:00:52
تولا 1390.10 24.8760 0.6825 1396.48 1360.56 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10043.69 15.7548 0.1600 10070.84 9973.20 21:57:26
گرم 322.91 0.5065 0.0051 323.79 320.65 21:57:26
کیلوگرم 322911.73 506.5282 5.1441 323784.82 320645.68 21:57:26
تولا 3766.38 5.9081 0.0600 3776.57 3739.95 21:57:26

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17707.16 138.0785 0.7900 17767.60 17533.21 22:00:52
گرم 569.30 4.4393 0.0254 571.24 563.71 22:00:52
کیلوگرم 569298.10 4439.3233 25.3991 571241.23 563705.33 22:00:52
تولا 6640.19 51.7795 0.2963 6662.86 6574.96 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 230.81 3.1277 1.3600 232.55 226.57 22:00:53
گرم 7.42 0.1006 0.0437 7.48 7.28 22:00:53
کیلوگرم 7420.56 100.5576 43.7250 7476.75 7284.51 22:00:53
تولا 86.55 1.1729 0.5100 87.21 84.97 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8224.92 147.1856 1.8200 8262.63 8050.13 22:00:52
گرم 264.44 4.7321 0.0585 265.65 258.82 22:00:52
کیلوگرم 264436.97 4732.1234 58.5143 265649.58 258817.57 22:00:52
تولا 3084.35 55.1946 0.6825 3098.49 3018.80 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22284.82 34.9566 0.1600 22345.07 22128.44 21:57:26
گرم 716.47 1.1239 0.0051 718.41 711.45 21:57:26
کیلوگرم 716473.06 1123.8793 5.1441 718410.27 711445.18 21:57:26
تولا 8356.81 13.1087 0.0600 8379.41 8298.17 21:57:26

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 312793.00 2439.1250 0.7900 313860.63 309720.13 22:00:52
گرم 10056.53 78.4197 0.0254 10090.85 9957.73 22:00:52
کیلوگرم 10056520.97 78419.6312 25.3991 10090845.89 9957725.82 22:00:52
تولا 117297.46 914.6725 0.2963 117697.82 116145.13 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4077.13 55.2500 1.3600 4108.00 4002.38 22:00:53
گرم 131.08 1.7763 0.0437 132.08 128.68 22:00:53
کیلوگرم 131082.51 1776.3274 43.7250 132075.17 128679.25 22:00:53
تولا 1528.92 20.7188 0.5100 1540.50 1500.89 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 145291.25 2600.0000 1.8200 145957.50 142203.75 22:00:52
گرم 4671.22 83.5919 0.0585 4692.64 4571.96 22:00:52
کیلوگرم 4671218.67 83591.8787 58.5143 4692639.09 4571953.32 22:00:52
تولا 54484.26 975.0007 0.6825 54734.10 53326.45 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 393656.25 617.5000 0.1600 394720.63 390893.75 21:57:26
گرم 12656.34 19.8531 0.0051 12690.56 12567.53 21:57:26
کیلوگرم 12656332.89 19853.0712 5.1441 12690553.31 12567516.52 21:57:26
تولا 147621.20 231.5627 0.0600 148020.34 146585.26 21:57:26

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7010.41 54.6664 0.7900 7034.34 6941.54 22:00:52
گرم 225.39 1.7576 0.0254 226.16 223.18 22:00:52
کیلوگرم 225389.84 1757.5649 25.3991 226159.14 223175.61 22:00:52
تولا 2628.91 20.4999 0.2963 2637.88 2603.08 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91.38 1.2383 1.3600 92.07 89.70 22:00:53
گرم 2.94 0.0398 0.0437 2.96 2.88 22:00:53
کیلوگرم 2937.86 39.8116 43.7250 2960.11 2884.00 22:00:53
تولا 34.27 0.4644 0.5100 34.53 33.64 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3256.31 58.2720 1.8200 3271.24 3187.11 22:00:52
گرم 104.69 1.8735 0.0585 105.17 102.47 22:00:52
کیلوگرم 104692.79 1873.4869 58.5143 105172.87 102468.02 22:00:52
تولا 1221.12 21.8520 0.6825 1226.72 1195.17 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8822.75 13.8396 0.1600 8846.60 8760.83 21:57:26
گرم 283.66 0.4450 0.0051 284.42 281.67 21:57:26
کیلوگرم 283657.63 444.9531 5.1441 284424.59 281667.05 21:57:26
تولا 3308.53 5.1899 0.0600 3317.48 3285.31 21:57:26

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 147883.91 1153.1823 0.7900 148388.67 146431.10 22:00:52
گرم 4754.58 37.0757 0.0254 4770.81 4707.87 22:00:52
کیلوگرم 4754574.59 37075.6434 25.3991 4770802.90 4707865.70 22:00:52
تولا 55456.51 432.4437 0.2963 55645.79 54911.70 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1927.60 26.1214 1.3600 1942.20 1892.26 22:00:53
گرم 61.97 0.8398 0.0437 62.44 60.84 22:00:53
کیلوگرم 61973.88 839.8214 43.7250 62443.19 60837.65 22:00:53
تولا 722.85 9.7955 0.5100 728.33 709.60 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 68691.56 1229.2416 1.8200 69006.55 67231.83 22:00:52
گرم 2208.48 39.5210 0.0585 2218.61 2161.55 22:00:52
کیلوگرم 2208483.20 39521.0057 58.5143 2218610.46 2161552.00 22:00:52
تولا 25759.35 460.9659 0.6825 25877.48 25211.96 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 186114.86 291.9449 0.1600 186618.08 184808.79 21:57:26
گرم 5983.73 9.3862 0.0051 5999.91 5941.74 21:57:26
کیلوگرم 5983727.27 9386.2388 5.1441 5999906.18 5941736.20 21:57:26
تولا 69793.12 109.4794 0.0600 69981.83 69303.35 21:57:26

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7219.45 56.2965 0.7900 7244.10 7148.53 22:00:52
گرم 232.11 1.8100 0.0254 232.90 229.83 22:00:52
کیلوگرم 232110.69 1809.9733 25.3991 232902.93 229830.44 22:00:52
تولا 2707.30 21.1112 0.2963 2716.54 2680.70 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 94.10 1.2752 1.3600 94.82 92.38 22:00:53
گرم 3.03 0.0410 0.0437 3.05 2.97 22:00:53
کیلوگرم 3025.47 40.9987 43.7250 3048.38 2970.00 22:00:53
تولا 35.29 0.4782 0.5100 35.56 34.64 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3353.41 60.0096 1.8200 3368.79 3282.15 22:00:52
گرم 107.81 1.9294 0.0585 108.31 105.52 22:00:52
کیلوگرم 107814.60 1929.3520 58.5143 108309.00 105523.50 22:00:52
تولا 1257.53 22.5036 0.6825 1263.30 1230.81 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9085.83 14.2523 0.1600 9110.39 9022.07 21:57:26
گرم 292.12 0.4582 0.0051 292.91 290.07 21:57:26
کیلوگرم 292115.95 458.2211 5.1441 292905.78 290066.02 21:57:26
تولا 3407.19 5.3446 0.0600 3416.40 3383.28 21:57:26

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2606.67 20.3265 0.7900 2615.57 2581.06 22:00:52
گرم 83.81 0.6535 0.0254 84.09 82.98 22:00:52
کیلوگرم 83806.40 653.5130 25.3991 84092.45 82983.09 22:00:52
تولا 977.50 7.6225 0.2963 980.84 967.90 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.98 0.4604 1.3600 34.23 33.35 22:00:53
گرم 1.09 0.0148 0.0437 1.10 1.07 22:00:53
کیلوگرم 1092.38 14.8031 43.7250 1100.65 1072.35 22:00:53
تولا 12.74 0.1727 0.5100 12.84 12.51 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1210.79 21.6672 1.8200 1216.34 1185.06 22:00:52
گرم 38.93 0.6966 0.0585 39.11 38.10 22:00:52
کیلوگرم 38927.78 696.6161 58.5143 39106.29 38100.55 22:00:52
تولا 454.05 8.1252 0.6825 456.13 444.40 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3280.55 5.1460 0.1600 3289.42 3257.53 21:57:26
گرم 105.47 0.1654 0.0051 105.76 104.73 21:57:26
کیلوگرم 105472.04 165.4463 5.1441 105757.21 104731.88 21:57:26
تولا 1230.21 1.9297 0.0600 1233.53 1221.57 21:57:26

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12071.69 94.1337 0.7900 12112.90 11953.10 22:00:52
گرم 388.11 3.0265 0.0254 389.44 384.30 22:00:52
کیلوگرم 388113.63 3026.4669 25.3991 389438.34 384300.81 22:00:52
تولا 4526.89 35.3002 0.2963 4542.34 4482.42 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 157.35 2.1323 1.3600 158.54 154.46 22:00:53
گرم 5.06 0.0686 0.0437 5.10 4.97 22:00:53
کیلوگرم 5058.90 68.5542 43.7250 5097.21 4966.15 22:00:53
تولا 59.01 0.7996 0.5100 59.45 57.92 22:00:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5607.26 100.3424 1.8200 5632.97 5488.10 22:00:52
گرم 180.28 3.2261 0.0585 181.10 176.45 22:00:52
کیلوگرم 180277.42 3226.0807 58.5143 181104.10 176446.45 22:00:52
تولا 2102.72 37.6284 0.6825 2112.37 2058.04 22:00:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15192.47 23.8313 0.1600 15233.54 15085.85 21:57:26
گرم 488.45 0.7662 0.0051 489.77 485.02 21:57:26
کیلوگرم 488448.78 766.1942 5.1441 489769.45 485021.07 21:57:26
تولا 5697.18 8.9368 0.0600 5712.58 5657.20 21:57:26
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62